Nasze laboratoria


Analiza wody i ścieków


Laboratorium Technologii Wody i Ścieków im. prof. Jerzego Kurbiela wykonuje analizy i badania wody, ścieków, osadów ściekowych oraz próbek gleby zgodnie z Polskimi Normami oraz z procedurami wewnętrznymi. Zakres wykonywanych prac obejmuje następujące badania i oznaczenia:

• azot amonowy
• azot azotanowy
• azot azotynowy
• azot organiczny
• azot ogólny
• barwa
• BZT
• chlorki
• chlor
• ChZT
• CO2 agresywny
• fosforany
• fosfor ogólny
• kwasowość
• mangan
• mętność
• pH
• przewodnictwo
• siarczany
• sucha pozostałość
• sucha masa organiczna
• tlen rozpuszczony
• twardość ogólna
• twardość wapniowa
• utlenialność
• węgiel organiczny
• zasadowość
• żelazo
i inne

• cynk Zn
• miedź Cu
• nikiel Ni
• ołów Pb
• kobalt Co
• kadm Cd
• żelazo Fe

• frakcja szybko- i wolnorozkładalna
• frakcja rozpuszczona i nierozpuszczona 

• sucha masa
• sucha masa organiczna
• czas ssania kapilarnego
• test odwadniania próżniowego
• szybkość poboru tlenu
• potencjał produkcji biogazu
i inne

• zawartość azotu
• zawartość fosforu
• zawartość węgla
• metale metodą AAS (Zn, Cu, Ni, Pb, Co, Cd, Fe)
i inne

• badania aktywności osadu czynnego
    - szybkość poboru tlenu (OUR)
    - szybkość nitryfikacji w 1. i 2. fazie (AUR)
    - szybkość denitryfikacji (NUR)
    - szybkość uwalniania i poboru fosforu (PRR)
• badanie kinetyki procesów oczyszczania biologicznego na potrzeby symulacji
• badanie inhibicji osadu czynnego
• badania własności sedymentacyjnych osadu
• badanie procesów pogłębionego utleniania (ozon, reakcja Fentona, UV itd.)
• badanie procesów mikrofiltracji i odwróconej osmozy
i inne 

Mobirise Website Builder

Wyposażenie Laboratorium 

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy i analityczny. Oprócz typowej aparatury analitycznej do badań i analiz wykorzystujemy między innymi następujące urządzenia:
• spektrometr absorbcji atomowej (płomieniowy) SSeries (Thermo)
• spektrofotometr w podczerwieni (FTIR) z przystawką ATR (Perkin-Elmer)
• generator ozonu Pacific Ozone G10
• analizator węgla organicznego FORMACS (SKALAR)
• wyparka próżniowa Heidolph Hei-VAP Advantage z pompą próżniową KNFLAB SC920
• spektrofotometr UV-VIS SPEKOL 1500
• spektrofotometr PhotoLab 7000 UV-VIS (WTW)
• wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy SpeedWave (Berghof)
• miernik wieloparametryczny MULTI 9630 (WTW)
• respirometr beztlenowy (Challenge Technology)
• zestawy respirometryczne OxiTop Control AN (WTW)
• aparat do poboru próbek ścieków MAXX
• tlenomierze, pHmetry, mętnościomierz, konduktometry, szafy termostatyczne, łaźnie wodne, wytrząsarki itd.


Mikrozanieczyszczenia


Pracownia Analiz Mikrozanieczyszczeń wykonuje analizy próbek wody, ścieków, osadów ściekowych oraz próbek gleby zgodnie z Polskimi Normami oraz z procedurami wewnętrznymi. Zakres wykonywanych prac obejmuje następujące badania i oznaczenia:

• Badania identyfikacji Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych za pomocą metody chromatograficznej (procedura zgodna z Standard Methods ). Próby z matrycy naturalnej ekstrahuje się za pomocą n-heksanu w przypadku próbek ciekłych (wody), a następnie oczyszcza się na kolumienkach wypełnionych kwasem silikonowym. WWA oznaczane są metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) wyniki są weryfikowane za pomocą chromatografii gazowej z detekcją metodą spektrometrii mas GC-MS/MS.

• Oznaczanie węglowodorów alifatycznych benzyny (C6 – C12 ) i oleju mineralnego (C12 – C40 ) z zastosowaniem chromatografii gazowej (Dla próbek wody procedura zgodna z ISO 9377 i PN EN 14039). Zawartość oleju mineralnego i benzyny oznaczono za pomocą chromatografii gazowej z detektorem FID, po ekstrakcji dwusiarczkiem węgla (benzyna C6 – C12) i n-heksanem (oleje C12 – C40) w ultradźwiękach. Procedura zgodna z PN-ISO 16703.

• Oznaczanie węglowodorów aromatycznych (BTEX) z zastosowaniem chromatografii gazowej. Udoskonalona metodę ekstrakcji BTEX z wody. Związki są analizowane metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (procedura opracowana na podstawie PN-89/C04641-05 i PN EN 11423). BTEX w glebie oznaczano również po ekstrakcji dwusiarczkiem węgla i oznaczano metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID).  

WWA i NitroWWA w wodzie i osadach dennych, własna procedura ekstrakcja z wody i oznaczanie za pomocą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) wyniki są weryfikowane za pomocą chromatografii gazowej z detekcją metodą GC-MS/MS.

Polichorowane dibezodioksyny i dibenzofurany procedura zgodna Standard Methods oznaczanie za pomocą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) wyniki są weryfikowane za pomocą chromatografii gazowej z detekcją metodą GC-MS/MS 

Badania identyfikacji chlorofenoli (procedura zgodna z Standard Methods 6420). Chlorofenole oznaczane metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektornów (GC-ECD). lub detekotrem płomeniowo-jonizacyjnm (GC-FID).

Pestycydy i chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych: Oznaczanie dichlorometanu, trichlorometanu, tetrachlorometanu, 1,2 dichloroetanu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, pentachlorofenolu, trichlorobenzenu, heksachlorobutadienu, heksachlorobenzenu oraz pestycydów z grupy chlorowcoorganicznych: heksachlorocykloheksanu, aldryny, endryny, sieldryn, izodryny, DDT, metoksychlor. Procedura zgodna z normą PN-ENISO 6468.

Mobirise Website Builder

Wyposażenie Pracowni

Pracownia jest wyposażona w  
• Zestaw system ekstrakcyjny SPE firmy Alltech
• Waga analityczne firmy Precisa (dokładność do 0,00001g)
• Wyparka próżniowa firmy Heidolph Hei-VAP Advantage z pompą próżniową KNF N820 Laboport
• Generator Wodoru firmy VICI DBS model MN-H2-250
• Kapilarny chromatograf gazowy firmy Carlo Erba
• Kapilarny chromatograf gazowy firmy Thermo Scientific z detektorem FID.


Badania mikrobiologiczne


Laboratorium Mikrobiologiczne wykonuje analizy i badania próbek wody, ścieków, osadów ściekowych oraz próbek gleby pod kątem ich stanu mikrobiologicznego. Przykładowe badania to:

Oznaczenie wykonywane za pomocą hodowli na podłożach, pobór próbek metodą zderzeniową:
• analizy przewidziane przez PN: całkowita liczba heterotroficznych bakterii mezofilnych, całkowita liczba grzybów strzępkowych i drożdżaków, liczba bakterii heterotroficznych hemolizujących (hemoliza typu alfa i beta) w tym gronkowców hemolizujących, promieniowce, pałeczki Pseudomonas fluorescens.
• analizy dodatkowe nieprzewidziane w PN: gronkowce mannitolododatnie, pałeczki grupy coli, bakterie z rodzajów Salmonella, Shigella

• Analizy przewidziane w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294): bakterie grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, enterokoki kałowe, całkowita liczba bakterii mezofilnych (36±2°C), całkowita liczba bakterii psychrofilnych (22±2°C). Oznaczenia wykonywane są zgodnie z PN metodami hodowlanymi.

• Oznaczanie w wodzie patogennych szczepów E. coli oraz Salmonella spp., Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa metodami molekularnymi (PCR).

• Detekcja pasożytniczych pierwotniaków jelitowych z rodzajów Cryptosporidium (łącznie z identyfikacją gatunkową), Giardia, Toxoplasma. Oznaczenia wykonywane metodami molekularnymi (RFLP PCR). 

• Analiza morfologiczna osadu czynnego (wielkość, struktura kłaczków)

• Oznaczanie organizmów nitkowatych (barwienie metodami Grama, Neissera)

• Analiza taksonomiczna osadu czynnego (pierwotniaki i mikrofauna osadu czynnego, bakterie spiralne i nitkowate) 

• całkowita liczba bakterii saprofitycznych mezofilnych i termofilnych
• liczba endospor bakteryjnych
• liczba promieniowców
• całkowita liczba grzybów mikroskopowych
• bakterie grupy coli (wskaźnik jtk/m3 lub miano)
• termotolerancyjne bakterie grupy coli (wskaźnik jtk/m3 lub miano)
• klostridia redukujące siarczyny.

Badania wykonywane są w materiale środowiskowym (wody powierzchniowe, osady) metodami molekularnymi (PCR). Badania obejmują także analizę ilościową.

Mobirise Website Builder

Wyposażenie Laboratorium Mikrobiologicznego 

Laboratorium jest wyposażone w:
• komory laminarne
• mikroskop Eclipse 400 firmy Nikon wraz z cyfrowym aparatem fotograficznym i oprogramowaniem do komputerowej analizy obrazu
• spektrofotometr UV-VIS Helios gamma firmy Thermo Spectronic
• aparat do poboru prób powietrza MAS 100 firmy Merck
• aparaturę do pracowni biologii molekularnej

Adres

Politechnika Krakowska
Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Technologii Środowiskowych 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK
tel.: +48 12 628 2897
email: jmikosz@pk.edu.pl 

Kontakt
Napisz do nas >

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest tutaj > 

AI Website Generator